BẢNG GIÁ


3-Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard Lần 2 - ProX.pdf
BẢNG GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ Q7 BOULEVARD


24.08.2019 Bảng giá trên đường Link Block B2.pdf
Bảng giá Q7 Boulevard HX.pdf
Bảng giá Q7 Boulevard NCT.pdf
Bảng giá Q7 Boulevard FULL 31.7.2019.pdf
Bảng giá Q7 Boulevard NSG.pdf
Bảng giá Q7 Boulevard PN.pdf